Đi thẳng đến nội dung

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

Chức năng: Tham mưu lãnh đạo Sở công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển về lĩnh vực công thương; công tác tài chính của ngành; tổng hợp tình hình hoạt động công thương; xây...

0

Datasets