Đi thẳng đến nội dung

Thanh tra

Chức năng: a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác kiểm tra, thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành;công tác pháp chế; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng,...

0

Datasets