Các khu, Cụm Công nghiệp

Các khu, Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Data Resources

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 10 19, 2017, 10:01 (Asia/Ho_Chi_Minh)
Được tạo ra Tháng 1 17, 2017, 08:59 (Asia/Ho_Chi_Minh)