Đi thẳng đến nội dung

Lãnh đạo Sở Công Thương

1 Giám đốc Bùi Khắc Quang a. Chịu trách nhiệm trước Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực...

0

Datasets