Đi thẳng đến nội dung

Phòng quản lý Năng lượng

Chức năng: Quản lý nhà nước về điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nhiệm vụ: a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch...

0

Datasets
Sắp xếp theo: Mới nhất / Phổ biến nhất