Báo cáo Ngành năm 2016

Báo cáo Công nghiệp, Thương mại năm 2016

Data Resources

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://sct.gialai.gov.vn/chuyenmuc/Bao-cao-nganh.aspx?page=2&path=n%c4%83m+2016
Last Updated Tháng 10 3, 2017, 14:07 (Asia/Ho_Chi_Minh)
Được tạo ra Tháng 12 12, 2016, 09:44 (Asia/Ho_Chi_Minh)