Đi thẳng đến nội dung

Văn phòng

Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác. Các công tác trong nội bộ cơ quan Sở...

0

Datasets