Xúc tiến Đầu tư

Các thông tin về danh mục Dự án, chính sách hỗ trợ, khuyến kích Xúc tiến Đầu tư của tỉnh Gia Lai

Data Resources

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 7 18, 2022, 08:33 (Asia/Ho_Chi_Minh)
Được tạo ra Tháng 1 17, 2017, 09:49 (Asia/Ho_Chi_Minh)