Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương

Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Data Resources

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 4 17, 2017, 13:11 (Asia/Ho_Chi_Minh)
Được tạo ra Tháng 4 17, 2017, 13:11 (Asia/Ho_Chi_Minh)